BATC, VBAG en Klachtenregeling

BATC (Stichting Belangen Associatie voor Therapeut en Consument) is een organisatie voor Therapeuten, die werken volgens 5 natuurgerichte therapieën. Dit is een eis, zodat alle aangesloten therapeuten holistisch kunnen werken met hun cliënten.

 

Alle hulpverleners, die bij BATC zijn aangesloten, zijn minimaal HBO-medische basiskennis opgeleid en moeten jaarlijks aantoonbaar bijscholen.

Alle leden worden periodiek (elke 3 jaar) gevisiteerd om te beoordelen of de bedrijfsvoering en werkruimte voldoen aan de strenge eisen van de BATC.

Het doel is om professionals te creëren, die in hun eigen vakgebied, kwaliteit leveren in de complementaire geneeskunde. Dit zorgt voor een waarborg en zorgvuldigheid in de zorg aan mensen.

Voor meer informatie zie www.batc.nl

De VBAG zorg ook voor craniosacraal therapeuten en stelt zich niet alleen ten doel de belangen van haar leden te behartigen, maar bewaakt ook de kwaliteit van de beroepsuitoefening van aangesloten therapeuten en verzorgt mede de mogelijkheden tot bij- en nascholing.

De VBAG kent hiertoe onder meer een therapeutenregister, een Intercollegiale Toetsingscommissie en een klachtenprocedure. De VBAG acht het belangrijk om optimaal contact met gelijksoortige beroepsbeoefenaren te onderhouden en een integrale gezondheidszorg te stimuleren.

Praktijk de Witte Roos is tevens aangesloten bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).

Zie www.cranio-nederland.nl  voor meer informatie over Cranio- werk en de onbeperkte mogelijkheden ter ondersteuning van uw gezondheid.

Klachten en geschillen regeling

Praktijk de Witte Roos voldoet aan de Wet Wkkgz (wet klachten en geschillen). Via Beroepsorganisaties is er aansluiting bij CAM Cooperatie(Geschillen Complementaire Behandelingen). Ook is er een verzekering voor beroepsaansprakelijkheid.

Klachtenregeling:

Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken. Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir.
Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging VBAG: https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/